29/10/2019 – Informació sobre els permisos retribuits davant les eleccions del 10N

Us informem que el permís retribuït per a les persones treballadores que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral serà de com a màxim 4 hores, dins de la jornada laboral que els correspongui, per poder exercir el dret a vot, amb el següent esglaonat segons la seva jornada coincideixi amb l’horari dels col·legis electorals:

  • Quan coincideixi en més de 4 hores: permís retribuït de 4 hores
  • Quan la coincidència sigui de més de 2 hores i menys de 4: permís retribuït de 2 hores
  • Quan la coincidència sigui de menys de dues hores: no cal concedir permís
  • Quan la jornada no coincideixi ni total ni parcialment amb l’horari dels col·legis electorals: no cal concedir permís

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides és potestat de l’empresari/a.

A efectes d’abonament del salari del temps utilitzat per anar a votar els/les empresaris/es tenen dret a sol·licitar justificant acreditatiu expedit per la mesa electoral corresponent.
 

Permisos per treballadors nomenats membres de la mesa electoral o interventor/a

Aquells que tinguin obligació de treballar el dia de la votació tindran dret a un permís retribuït i no recuperable de jornada completa durant el dia de la votació i a una reducció de la seva jornada de treball de les primeres cinc hores el dia immediatament posterior. Aquells que gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït i no recuperable les cinc primeres hores l’endemà de les eleccions.

A efectes de l’abonament d’aquest permís s’ha de justificar l’actuació com a membre de mesa o interventors.
 

Permisos per a apoderats

Tindran dret a un permís retribuït durant el dia de la votació, que també haurà d’estar justificat.

Altres permisos

-Si els membres de taula, interventors o apoderats haguessin de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral tenen dret a sol·licitar i que li sigui concedit el canvi de torn.

-En el cas que la persona treballadora desenvolupi funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivi dificultats per exercir el dret de sufragi universal el dia 21 de desembre, s’ha de concedir un permís retribuït i de caràcter no recuperable de com a màxim 4 hores dins la jornada laboral per tal de poder emetre el seu vot per correu. Aquest permís es podrà gaudir fins a l’11 de desembre.  

CERQUES PLACES?

Formulari d'informació

T'informem sense compromís

Accepto les condicions d’ús i la política de protecció de dades.