10/10/2019 – Recomanacions davant pràctiques anòmales d’alguns proveïdors de farmàcia

En el passat mes de juny vàrem tenir coneixement que  la subdirectora general d’Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques va enviar un escrit al president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya on li feia unes observacions de practiques anòmales,  que volem compartir amb vosaltres, doncs hi ha alguna que certes residències estan fent.

A rel d’aquest escrit, abans de l’estiu vàrem mantenir una reunió amb el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i el passat dia 2 d’octubre un reunió amb la Subdirectora General esmentada, amb la cap del Servei d’Inspecció de Farmàcia i amb el cap del Servei d’Avaluació i Inspecció d’Assistència Sanitària, del Departament de Salut.

Des del Departament de Salut ens transmeten que l’origen de la seva comunicació està en relació en irregularitats en la relació entre farmàcies i residencies. L’escrit enviat pretén recordar la normativa de farmàcia a seguir.

El temes que vàrem tractar i què volem trametre-us són:

1.En primer lloc hem de fer esment a què, amb la normativa actual, és el ciutadà qui tria la farmàcia que li subministri els seus medicaments. Per tant, i per evitar possibles reclamacions i/o sancions, recomanem la signatura d’un document escrit de delegació o cessió d’aquest dret d’escollir la farmàcia per part de l’usuari/ària a favor de l’entitat titular que gestiona la residència. Així, la residència podrà escollir amb quina farmàcia estima més convenient adquirir la medicació. Caldria assegurar-se què aquest document compleix amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades. Aquesta cessió es podria incloure com una clàusula del contracte de prestació de serveis, fent menció del nom de la farmàcia què tria la residència. En el moment de canvi de farmàcia, la residència assabentarà l’usuari/ària del nom de la nova farmàcia, mitjançant annex del contracte.

2. Respecte de si existeix una prohibició de compra de medicació en un àrea territorial determinada, ens confirmen que la legislació actual permet accedir a qualsevol oficina de farmàcia autoritzada, sense tenir en compte la seva proximitat o llunyania. Amb excepció de les residències que tinguin l’obligació de disposar de dipòsit farmacèutic, en qual cas han de tenir contractat un farmacèutic.

3. Determinades farmàcies estan assumint el pagament dels programes de gestió de les residències, aquest fet suposaria un incompliment del article 111.2.c / 18a del RD legislatiu 1 de 2015 de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei 29/2006, de 26 de juliol de garanties i us racional del medicament i productes sanitaris. Aquestes actuacions, d’igual manera que altres tipus de descomptes o regals, que s’ofereixen per la compra de medicaments amb recepta medica, evidentment estan prohibides.

4. Igualment podria suposar una infracció, el fet que la farmàcia assumeixi el cost del transport de l’entrega dels medicaments. Aquest transport, que evidentment ha de ser el mínim de distancia possible, per evitar problemes amb la conservació dels medicament, l’ha d’assumir la residencia.

Totes aquestes observacions us les trametem ja què ens preocupa no tinguin incidència en les residències, i què podeu actuar dins de la més estricta legalitat.

CERQUES PLACES?

Formulari d'informació

T'informem sense compromís

Accepto les condicions d’ús i la política de protecció de dades.